Tuyển Thực tập sinh digital media, chuyên viên media, chuyên viên senior media part-time/full-time 2022

  • Mã số việc làm: 133175
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/10/2022
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
1. Digital Media Intern

Scope of Work / Trách nhiệm chính

Kim Chỉ is looking for a highly motivated Digital Media Intern in Ho Chi Minh City.


As a Digital Media Intern, you will be responsible for supporting the team in digital media planning and operations that focuses on the conversion stage of the marketing funnel.

Support team in timely tracking and reporting campaign results, weekly reports, ad-hoc reports requested by the client.

Keep learning and developing technical and industry knowledge.

Assist with digital strategy, planning and buying.

Research digital platforms, targeting features and advances for digital planning.

Other tasks will be assigned by the line manager.Kim Chỉ đang tìm kiếm một Digital Media Intern tiềm năng tại Tp. Hồ Chí Minh.


Là một Digital Media Intern, bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ nhóm trong việc lập kế hoạch và hoạt động truyền thông Digital tập trung vào giai đoạn chuyển đổi của phễu Marketing.

Hỗ trợ nhóm theo dõi và báo cáo kịp thời kết quả chiến dịch, báo cáo hàng tuần, báo cáo đột xuất do khách hàng yêu cầu.

Tiếp tục học hỏi và phát triển kiến ​​thức kỹ thuật và công nghiệp.

Hỗ trợ chiến lược Digital, lập kế hoạch và mua hàng.

Nghiên cứu các nền tảng kỹ thuật số, các tính năng nhắm mục tiêu và các tiến bộ để lập kế hoạch Digital.

Các nhiệm vụ khác sẽ do quản lý trực tiếp.Key Qualifications / Yêu cầu chính


Graduate in Marketing & Communication / Information Technology / Statistics / Economics.

Strong analytical skills – able to understand and interpret big data.

Having proven hands-on experience of advertising technology platforms (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads ...) is a strong plus.

Good communication/interpersonal skills.

Good at English in both verbal and written.
Tốt nghiệp ngành Marketing & Truyền thông / Công nghệ Thông tin / Thống kê / Kinh tế.

Kỹ năng phân tích mạnh - có thể hiểu và diễn giải dữ liệu lớn.

Có kinh nghiệm thực tiễn về các nền tảng công nghệ quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads…) là một điểm cộng.

Kỹ năng giao tiếp / giao tiếp tốt.

Thành thạo Tiếng Anh nói và viết.Key Benefits / Quyền lợi chính:


Allowance up to 4,000,000 VND.

Thoroughly trained by qualified staff.

Participating in real projects to enhance skills and expertise.

Having the opportunity to become an official employee.
Hỗ trợ lương 2,000,000 VND (Part-time) và 4,000,000 VND (Full-time).

Được đào tạo bài bản bởi nhân sự có năng lực.

Tham gia các dự án thực tế để nâng cao kỹ năng và chuyên môn.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.


2. Media Executive


Job Summary/ Tóm tắt công việc

Kim Chỉ is looking for an experienced and highly motivated Media Executive in Ho Chi Minh City.

The Media Executive will be mainly responsible for planning and implementation of digital projects to ensure they are completed timely and to a high standard of quality.

You will work with the Account team, the Creative and the Social team to understand the client’s brief, making decisions on the best mix of media channels to achieve project goals.

You will keep records and provide regular data of digital spending and performance to the BOD and Accounting Department.

To be truly successful in this role, you will need hands-on experience in Digital Marketing implementation, experience implementing Digital projects under tight deadlines, good analytical and storytelling ability, and up-to-date knowledge of Digital Marketing trends & policies.

Kim Chỉ đang tìm kiếm một Media Executive có kinh nghiệm và năng động cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án kỹ thuật số để đảm bảo chúng được hoàn thành kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bạn sẽ làm việc với nhóm Account, Creative và Social để hiểu sơ lược về khách hàng, đưa ra quyết định về sự kết hợp tốt nhất giữa các kênh truyền thông để đạt được mục tiêu dự án.

Bạn sẽ lưu giữ và cung cấp dữ liệu thường xuyên về chi tiêu và hiệu suất Digital cho HĐQT và Phòng Kế toán.

Để thực sự thành công trong vai trò này, bạn cần có kinh nghiệm trong việc triển khai Digital Marketing theo thời hạn được giao, khả năng phân tích, diễn đạt tốt và kiến thức cập nhật về các chính sách và xu hướng Digital.


Scope of Work/ Trách nhiệm chính


Support the pitching process for new Digital campaigns as assigned, including understanding client brief, preparation of proposals, and other requirements.


Manage the planning, execution, and reporting of Digital campaigns; and be responsible for project results.


Collaborate closely with the Account Department, Creative Department & Social Department during implementation of campaigns.


Constant monitoring & adjustments to make sure campaign KPIs are on-track.


Evaluate the effectiveness of completed campaigns to improve future performance.


Identify key target audiences and their U&A to optimize the effectiveness of new campaigns.Provide Accounting Department as well as management with necessary project data and record as required.

Additional support with other projects as required.Hỗ trợ quy trình quảng cáo cho các chiến dịch Digital mới theo phân công, bao gồm hiểu sơ lược về khách hàng, thuyết trình đề xuất và các yêu cầu khác.

Quản lý việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các chiến dịch Digital; và chịu trách nhiệm về kết quả dự án.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Account, Creative, Social,... trong quá trình triển khai các chiến dịch.

Theo dõi và điều chỉnh liên tục để đảm bảo KPI của chiến dịch đang đi đúng hướng.

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đã hoàn thành để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Xác định các đối tượng mục tiêu chính và U&A của họ để tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch mới.

Cung cấp cho Phòng Kế toán cũng như ban quản lý các dữ liệu cần thiết của dự án và ghi chép theo yêu cầu.

Hỗ trợ thêm các dự án khác theo yêu cầu.Key Qualifications/ Yêu cầu chính


2+ years working experience in Digital Marketing, preferably in Marketing agencies.


Up-to-date and in-depth knowledge of digital media as well as current and emerging trends and technologies.


Strong project management skill.


Strong data analysis skill.


Outstanding presentation and negotiation skills, strong storytelling capabilities, with strong oral and written communication in both English and Vietnamese.


Ability to allocate work, manage performance, and develop the ability of own team.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên đã từng làm tại Marketing Agency.


Kiến thức cập nhật và chuyên sâu về phương tiện Digital cũng như các xu hướng và công nghệ hiện tại và mới nổi.Kỹ năng quản lý dự án tốt.


Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt.Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và khả năng diễn đạt tốt, thành thạo giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.


Khả năng phân bổ công việc, quản lý hiệu suất và phát triển khả năng của đội nhóm.
Key Benefits/ Quyền lợi chính:


Fixed salary up to 15M VND/month.


13thmonth salary, Tet bonus.


12 paid leave days + additional leave on your Birthday, Christmas Day, other selected Holidays.


Lương net lên đến 15.000.000 VND / tháng.Lương tháng 13, thưởng tết.12 ngày nghỉ phép có lương + nghỉ phép bổ sung vào Sinh nhật, Ngày lễ Giáng sinh, các ngày Lễ được chọn khác.


3. Senior Media Executive

Job Summary / Tóm tắt công việc

Kim Chỉ is looking for an experienced and highly motivated Senior Media Executive in Ho Chi Minh City.


As a Senior Media Executive, you will be responsible for supporting the team in digital media planning and operations that focuses on the conversion stage of the marketing funnel.

Media planning.

Work closely with the manager to present media recommendations to clients.

Inform the account team of ongoing operations and different campaign reports.Kim Chỉ đang tìm kiếm một

Senior Media Executive có kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Với tư cách là

Senior Media Executive, bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ nhóm trong việc lập kế hoạch và hoạt động Digital Marketing tập trung vào giai đoạn chuyển đổi của phễu Marketing.


Lập kế hoạch truyền thông.

Phối hợp chặt chẽ với người quản lý để trình bày các đề xuất về phương tiện truyền thông cho khách hàng.


Thông báo cho nhóm Account về các hoạt động đang diễn ra và các báo cáo chiến dịch khác nhau.
Scope of Work / Trách nhiệm chính


Developing effective digital media proposals and plans.

Monitoring and optimizing campaign performance across channels such as Facebook Ads, Tiktok Ads and Google Ads …

Collaborating with internal teams to implement and optimize media campaigns and proactively recommending media channels and optimizing tactics.

Conducting platform reports to assess campaign performance, take out key learnings and have immediate action to solve.

Measuring campaign effectiveness and ensuring campaign goals & KPIs.

Researching and updating new digital media trends.

Xây dựng các đề xuất và kế hoạch Digital Marketing hiệu quả.


Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch trên các kênh như Facebook Ads, Tiktok Ads và Google Ads,…


Phối hợp với nội bộ để thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông, đồng thời chủ động đề xuất các kênh truyền thông và tối ưu hóa chiến thuật.


Thực hiện các báo cáo nền tảng để đánh giá hiệu suất chiến dịch, đưa ra các bài học chính và có hành động ngay lập tức để giải quyết nếu có vấn đề.


Đo lường hiệu quả của chiến dịch và đảm bảo các mục tiêu & KPI của chiến dịch.


Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng Digital Marketing mới.
Key Qualifications / Yêu cầu chính


Up to 2-3 years hands-on experience in media execution and optimization.

Extensive knowledge of running digital marketing campaigns on platforms like Facebook and Google (Google SEM, GDN, Shopping Ads, Facebook CPAS, Dynamic Ads, etc ...)

Ability to successfully prepare, present, consult and provide solutions in digital media proposals to clients.

Problem-solving and analytical thinking skills.

Có đến 2-3 năm kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực triển khai và tối ưu hóa phương tiện truyền thông.

Kiến thức sâu rộng về chạy các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số trên các nền tảng như Facebook và Google (Google SEM, GDN, Shopping Ads, Facebook CPAS,

Dynamic Ads, v.v.).

Có khả năng chuẩn bị, trình bày, tư vấn và đưa ra các giải pháp trong các đề xuất Digital Media số cho khách hàng.


Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích.
Key Benefits / Phúc lợi chính


Fixed salary up to 30M VND/month.

13th month salary, Tet bonus.

12 paid leave days + additional leave on your Birthday, Christmas Day, other selected Holidays.

Laptop provided.

Lương net lên đến 30.000.00 VND / tháng.

Lương tháng 13, thưởng tết.


12 ngày nghỉ phép có lương + nghỉ phép bổ sung vào Sinh nhật, Ngày lễ Giáng sinh, các ngày Lễ được chọn khác.


Máy tính xách tay được cung cấp.How to Apply/ Cách ứng tuyển:

Please send us your CV at
Yêu cầu từ KIM CHỈ AGENCY
Vị trí Tuyển Thực tập sinh digital media, chuyên viên media, chuyên viên senior media part-time/full-time 2022 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Thực tập sinh digital media, chuyên viên media, chuyên viên senior media part-time/full-time 2022 trực tiếp đến KIM CHỈ AGENCY qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh digital media, chuyên viên media, chuyên viên senior media part-time/full-time 2022 - Mã số công việc: 133175 - Đăng ký vào 18/09/2022 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150133175/thuc-tap-sinh-digital-media-chuyen-vien-media-chuyen-vien-senior-media-part-time-full-time-2022.html

1+ lượt ứng tuyển
1+ lượt tương tác
54+ lượt đã xem

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị