Tuyển 20 nhân viên kinh doanh, thử việc 5triệu, quận 2

  • Mã số việc làm: 081658
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/08/2021
  • Địa điểm làm việc 78 đường B2 Khu Sala quận 2

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.