Tuyển Phóng viên

  • Mã số việc làm: 075707
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc 258 Nguyễn Trung Trực, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.