Tuyển Nhân viên phụ bếp làm việc tại thủ đức

  • Mã số việc làm: 058105
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.