Tuyển Kỹ sư đấu thầu mep

  • Mã số việc làm: 057535
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 66 Nguyễn Quý Đức, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.