Nhân viên bếp nhật

Genki Japan House

Metro các quận trong thành phố.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054986
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Metro các quận trong thành phố.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.